Pitanja i odgovori

Poštovani, Nije mi baš najjasnija podela oko medicinskog otpada. Molim ako nije problem da mi date nabrojane sve vrste otpada koje ulaze u medicinski otpad. Nije mi posebno jasno uključivanje komunalnog u medicinski otpad.

Prosleđujemo Vam pitanje jednog advokata i molimo za odgovor koji bi smo mu poslali. Obraćam Vam se kao punomoćnik “XX”, sa molbom da mi se dostavi izveštaj lekara o pregledu “YY” , iz Beograda, ul. __ . Sada pok. “YY” je sastavila testament kojim je svu svoju imovinu ostavila “XX”. Prilikom sačinjavanja testamenta, radi utvrđenja da je “YY” sposobna da izrazi svoju poslednju volju, pozvan je lekar iz _________ da pregleda “YY”. Trenutno je u toku sudski postupak radi utvrđenja da je “XX” testamentalni naslednik pok. “YY”, što njoj osporavaju zakonski naslednici “YY”, pozivajući se na to da je “YY” bila tako lošeg zdravstvenog stanja da nije mogla da izrazi svoju zaveštajnu volju. Upravo zbog gore navedenog mi je potreban izveštaj sa pregleda “YY”, radi dokazivanja da je bila sposobna za rasuđivanje. Prilažem protivtužbu iz koje se vidi da se suprotna strana poziva na loše zdravstveno stanje “YY”.

Da li je potrebno da na APR-u izvršimo brisanje odluka o radnom vremenu koje su novim odlukama stavljene van snage?

Poštovani, Potreban nam je savet. Baka jednog deteta od 9 meseci, koje se nalazi u Tiršovoj (gubi na kilaži, pa je na praćenju) pozvala je Call centar kako bi se raspitala o usluzi DNK testa. Njeno pitanje je da li naš tehničar može doći u Tiršovu kako bi uzeo krv za DNK testiranje. Porodična situacija je malo zamršena, pa nam treba pravni savet. Majka je hospitalizovana u bolnici DR Laza Lazarević i zbog psihičkog stanja (kako baka deteta navodi) negirala je očinstvo ocu deteta. Kako dete ne bi završilo u hraniteljskoj porodici (po rečima bake koja zove) baka deteta moli da se uradi DNK test u Tišovoj, gde se dete sada nalazi. Da li imamo dozvolu za ovako nešto? Da li je potrebna saglasnost majke da se detetu uzme krv (s obzirom na njenu hospitalizaciju) i da li je uopšte dozvoljen ulazak našem tehničaru u Tiršovu?

Da li se arhiviranje može raditi retroaktivno i ako da, koliko godina unazad?

Šta učiniti ako pravno lice ili preduzetnik nije imao Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, prema ranije važećem Zakonu o kulturnim dobrima?

Šta da radimo sa dokumentacijom koja nije popisana ni klasifikovana u poslednjih 15 godina, praktično od osnivanja?

Zbog nedostatka prostora, da li možemo kao pravno lice da ovlastimo drugo pravno lice koje obavlja poslove arhiviranja da u naše ime obavlja poslove čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala?

Da li važe akta koja su doneta u ustanovi po starom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti?

Da li se trajno čuva i dostavlja arhivu dokumentacija koju stvaraju fizička lica, ne u okviru neke registrovane delatnosti?

Da li je za zdravstveni sektor bitan Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti?

Šta obuhvata šifra 86.90 Ostala zdravstvena zaštita?

Da li lekar koji ima edukaciju za neku novu zdravstvenu tehnologiju, a koju želimo da uvedemo u polikliniku, mora biti zaposlen sa punim radnim vremenom - 100%?

Da li smo mi kao specijalna bolnica u privatnoj svojini u obavezi da o sastavu Komisije za bolničke infekcije obaveštavamo neki organ?

U koliko primeraka se izdaje otpusna lista sa epikrizom?

U praksi srećem pojam zdravstvene i medicinske dokumentacije. U čemu je razlika između zdravstvene i medicinske dokumentacije?

Koji je pravni osnov da se od pacijenta traži lična isprava?

Gde je propisano koliko se čuva medicinska dokumentacija?

Da li se može voditi dokumentacija elektronskim putem?

Da li se može kazniti lekar ako ne potpiše neki medicinski dokument?