Е-подсетник

 

Е - подсетник има намену да Вас периодично подсети на поштовање неких законских обавеза, како би сте себи олакшали спровођење прописаних норми.

 

Подношење тромесечног (јануар, фебруар, март) здравствено статистичког извештаја

До 10.04. рок је за:  

Подношење тромесечног (јануар, фебруар, март)  здравствено статистичког извештаја Градском заводу за заштиту Здравља – Служба за здравствену статистику и информатику.

Благовремена припрема за доставу преписа архивске књиге

У циљу благовремене припреме:

Нови Закон о Архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020) примењује се од 2.2.2021 године.

Закон прописује обавезу да надлежном архиву доставите препис архивске књиге најкасније до 30. априла текуће године, за документарни материјал настао у претходној години;

Имајући у виду обимност посла и запрећене казне, предлажем да архивску грађу и документарни материјал прикупите и средите, и почнете да уносите податке о документацији у архивску књигу како би благовремено предали њен препис.

Зашто је битан овај задатак? Зато што, члан 16.: “Надлежни јавни архив даје одобрење само за уништење документарног материјала који је евидентиран у архивској књизи.” Значи, ако архивска грађа није евидентирана у архивској књизи, и јавном архиву није предат препис архивске књиге нећете моћи да се ослободите непотребне документације.

 Обавезе ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала

Члан 9.

Стваралац и ималац архивске грађе и документарног материјала дужан је да савесно чува у сређеном и безбедном стању архивску грађу и документарни материјал у облику у којем су настали.

7) достави надлежном архиву препис архивске књиге најкасније до 30. априла текуће године, за документарни материјал настао у претходној години;

Новчаном казном у износу од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

2) ако поступи супротно одредбама члана 9. овог закона;

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

Достављањe годишњег извештаја о производњи отпада Агенцији за заштиту животне средине. Рок 31.03.

Годишњи извештаји достављају се Агенцији најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања.

 

Члан 3.

Годишњи извештај о отпаду води се на следећим обрасцима:

 

1) Образац ГИО 1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада;

 

6) Образац ГИО 6 - Годишњи извештај о отпаду сакупљача и других власника отпада;

 

7) Образац КОМ 1 - Годишњи извештај о комуналном отпаду.

 

 

Члан 4.

Образац ДЕО 6 из члана 2. став 1. тачка 6) овог правилника доставља се Агенцији за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) дневним уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања.

Prijatelji sajta